Coneixem l’entorn del marketing?

L’entorn empresarial està format pel conjunt d’elements externs a l’organització que n’afecten o en poden afectar les actuacions, i que és important analitzar per tal de poder desenvolupar una estratègia empresarial encara a aconseguir els objectius marcats.

És habitual classificar-lo en dues tipologies:

1.- MACROENTORN: està format per tots els aspectes demogràfics, econòmics, socioculturals, mediambientals, tecnològics, polítics i legals que, d’una manera menys directa i immediata, condicionen l’àmbit d’actuació empresarial. Les forces externes i no controlables que configuren el macroentorn existeixen amb independència de la relació d’intercanvi de l’empresa amb els consumidors.

macroentorn II

 

 

 

 

2.- MICROENTORN:  El microentorn engloba el conjunt de factors externs i no controlables per l’empresa que són més propers a la seva relació d’intercanvi i que, per tant, influeixen més directament sobre la seva activitat.  Així, el microentorn està format, bàsicament, pel mercat en què opera l’empresa, pels proveïdors, pels intermediaris o distribuïdors, i per la competència.

ANÀLISI COMPETÈNCIA

 

 

 

 

 

Analitzar aquests factors ens portarà a obtenir una eina estratègica bàsica: El Dafo, en el que hi haurà representades les amenaces i oportunitats sorgides del macroentorn, i les fortaleses i debilitats que vindran del microentorn.

dafo

 

 

 

 

 

Amb totes aquestes variables es podrà saber com protegir-se de les amenaces externes, com aprofitar les oportunitats que ens presenta el mercat, com transformar i neutralitzar les nostres debilitats i com utilitzar les nostres fortaleses!

 

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply