Des de Marketing per tu oferim el servei de creació i implementació d’un pla de marketing digital
Social Media
Newsletters
Blocs i Webs
Google AdWords

Quan empresarialment es decideix utilitzar les xarxes socials com a eines de marketing cal que prèviament definim quins objectius volem aconseguir, a quins públics objectius volem arribar, i quines estratègies utilitzarem per fer-ho. No n’hi ha prou creant un facebook o un twitter i posant fotos o fent tweets de tant en tant, si no tenim clara l’estratègia que se seguirà en aquestes plataformes.

És important que el pla de marketing digital s’integri dins de la planificació general de marketing de l’organització, ja que ens dirigirem als mateixos públics i cal transmetre els mateixos valors i les característiques del negoci, però utilitzant els mitjans digitals; per tant cal que prèviament es tingui clar QUÈ cal fer, i COM fer-ho.

Definir el públic objectiu

Un punt clau en qualsevol planificació estratègica és saber com són els nostres clients, i adaptat a les xarxes socials caldria saber quins canals utilitzen per obtenir informació de l’empresa, com interactuen amb l’organització, i quines plataformes del web 2.0 fan servir.

Definir la imatge corporativa

Pel que fa al propi negoci i sector és important saber quina imatge es vol transmetre, com ha de ser percebuda la marca i de quins recursos es disposa per poder gestionar les xarxes, ja que és una tasca que requereix el seu temps.

Definir els objectius

És imprescindible definir què es vol aconseguir amb la presència del negoci a les xarxes, si es vol que es conegui la marca, escoltar les opinions dels clients, promoure els productes, utilitzar una xarxa concreta com a canal d’atenció al client, establir vincles de fidelització, etc.

Quan es tingui tota aquesta informació estratègica és quan cal pensar quines seran les plataformes digitals més adequades: facebook, twitter, blocs, Youtube, Pinterest, instagram, etc., ja que cada una té unes característiques concretes i cal buscar les que siguin més adequades en cada cas, doncs cada canal requerirà uns continguts diferents, i uns mecanismes de participació particulars.

Definir els rols de les xarxes

És recomanable definir quina serà la xarxa social principal, i les secundàries, i posteriorment crear-les i implementar-les. I una tasca molt important serà la de mesurar els resultats de les campanyes, a través d’un conjunt d’indicadors i mesures que ajudin a valorar la consecució dels objectius marcats.

Vols més informació? Contacta amb nosaltres