Què cal analitzar del macroentorn del marketing?

Per poder realitzar correctament un pla de marketing caldrà analitzar una sèrie de variables que poden influir en major o menor mesura en les decisions empresarials i de comercialització dels productes i serveis, en aquest post explicarem els elements del macroentorn del marketing que cal tenir en compte:

  • L’entorn demogràfic

organismes internacionalsL’estudi de les variables demogràfiques de la població és especialment rellevant per a detectar les oportunitats que ofereix l’entorn. De fet, l’evolució de variables com l’edat, l’hàbitat, la densitat de la població, el creixement demogràfic i les taxes de natalitat i mortalitat, ha donat lloc a una sèrie de canvis que s’analitzen a continuació.

 

  • L’entorn econòmic

economiaEn l’anàlisi de l’entorn econòmic es consideren els indicadors macroeconòmics relacionats amb el poder adquisitiu dels compradors. El nivell de renda és el determinant més directe de la capacitat de compra de les persones. Primer se satisfan les necessitats bàsiques, i la resta de renda disponible es destina a l’estalvi, a la inversió o a la compra d’altres béns i serveis.

  • L’entorn sociocultural

obstaclesLa societat occidental ha experimentat canvis transcendents durant les darreres dècades. Destaquen especialment els que ha provocat la incorporació progressiva de la dona en el mercat de treball i la creixent aproximació entre cultures i nacions.

 

 

 

  • L’entorn mediambiental

ECOLOGIALa degradació progressiva del medi ambient es posa de manifest amb l’escassetat de recursos naturals, tant renovables (aire, aigua, fusta, etc.) com no renovables (recursos minerals), i l’augment dels nivells de contaminació que provoquen, en la major part dels casos, les activitats industrials.

  • L’entorn tecnològic

DISTRIBUIDORSLes innovacions tecnològiques són una de les principals fonts d’avantatge competitiu. Com a conseqüència de la seva introducció, no solament apareixen nous productes i es milloren processos de producció i de comercialització, sinó que també queden obsolets productes i processos anteriors, i es modifiquen els hàbits i els comportaments de consum.”

  • L’entorn polític i legal

administracionsEl grau d’intervenció estatal més o menys baix, el marc legal i polític continua condicionant les decisions de màrqueting. Aquestes decisions han de considerar totes les normatives que afecten els seus productes i la comercialització. En alguns casos, la introducció d’una norma nova és font d’oportunitats per a l’empresa.

En propers posts parlarem de les variables més properes a l’empresa, les del microentorn del marketing!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply