2018 Delivered to Lavola

Un dels últims projectes en els que hem treballat ha estat la realització d’un pla de marketing per la marca Clean C02, de gestió i compensació de carboni de l’empresa de Manlleu LaVola, que permet una reducció efectiva de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Des de Marketing per tu hem analitzat el recursos interns dels que disposa Lavola per poder aconseguir els objectius marcats en aquesta planificació estratègica: la infraestructura, l’experiència en el mercat, el nivell tecnològic, i els recursos econòmics, extraient els punts forts i els punts dèbils d’aquest apartat.

També hem analitzat com l’entorn pot influir en la consecució dels objectius del pla de marketing; de manera que hem fet un anàlisi quantitatiu i qualitatiu del mercat, hem analitzat la competència, també els preus al llarg de la cadena de valor, la influència de la situació econòmica, política i social actual, el nivell de tecnologia del sector, les condicions legals i polítiques que poden afectar a la marca Clean CO2, i també el canal de venda del servei. D’aquí n’hem extret les oportunitats i les amenaces.

Amb tota la informació anterior hem elaborat un DAFO i hem centrat els objectius quantitatius i qualitatius que persegueix la marca Clean CO2. Hem analitzat a fons el públic objectiu i les possibilitats reals de compra del servei, i hem establert la proposta de posicionament, perquè el target tingui la imatge mental desitjada de la marca.

Finalment hem proposat com utilitzar estratègicament les 4 P’s del marketing mix: Producte, Preu, Promoció i Distribució per aconseguir els objectius inicials. En aquest apartat hem recomanat accions concretes de marketing per poder-los aconseguir.

I la part final del pla de marketing de la marca Clean CO2, està centrada en la planificació, calendarització, seguiment i pressupost de les accions proposades, hem recomanat KPI’s per poder monitoritzar els resultats i poder veure si els objectius realment s’aconsegueixen.