Què mesuren el ROI i el ROMI?

roiEl ROI i el ROMI són dues mesures per saber el retorn de la inversió, el ROI mesura el benefici obtingut en relació a la inversió realitzada i la seva fórmula és: ROI = Benefici abans d’interessos i impostos (BAII) / Total actiu

El ROI mesura la rendibilitat de l’actiu utilitzat a l’empresa independentment de si la finançament és pròpia o aliena (en cas de finançament aliena caldria un altre concepte de despesa financera pels interessos devengats (pagats) pels deutes que afecten negativament al benefici total).

Si multipliquem i dividim aquesta fórmula per les ventes tenim:
ROI = BAII / Total actiu X Ventes / Ventes =
Ventes / Total actiu X BAII / Ventes =
Rotació de l’actiu X Rendibilitat
La rotació de l’actiu implica el número de vegades que es recupera l’actiu a través de les ventes (número d’unitats monetàries venudes per cada unitat monetària invertida) i és una mesura de l’aprofitament dels actius de l’empresa.
El marge mesura el benefici obtingut per cada unitat venuda.
Les avantatges d’aquest model són la simplicitat i facilitat de càlcul però al mateix temps té com a desavantatge que no es té en compte el factor temps (1€ avui no és igual que 1€ demà).

Una altra mesura és el ROMI: Retorn de la Inversió en Marketing que mesura el benefici generat per les inversions en marketing. Avui amb la informació subministrada pels sistemes de Relació amb els clients (CRM) és possible agafar una sèrie de mètriques amb les que avaluar les accions de marketing.

EX: Per calcular el retorn de la inversió de campanyes de marketing es pot usar el següent exemple d’enviament d’un mailing:

Dades:
Nombre de cartes enviades: 10.000
Cost de l’acció de marketing: 5.000 €
Taxa de resposta esperada: 10%
Rati de conversió de respostes en comandes: 10 %
Import promig per comanda: 300 €
Marge comercial promig: 20 %
Cost mig de l’organització de venta per resposta: 5 €

Càlculs:
Número de respostes: 10.000 x 10 % = 1.000
Número de comandes: 1.000 x 18% = 180
Ventes: 180 comandes x 300 = 54.000 €
Marge comercial: 54.000 x 20 % = 10.800 €
Costos de l’organització de vendes: 1.000 respostes x 5 € = 5.000 €
Costos totals de marketing: 5.000 + 5.000 = 10.000
Marge de contribució de Marketing: 10.800 – 10.000 = 800 €
ROMI= 800/10.000= 8 %

 

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply