Què és un quadre de comandament integral? - Marketing per tu

Què és un quadre de comandament integral?

Quadre de comandament integral
Un quadre de comandament integral (QCI) és un eina de gestió que ajuda a la presa de decisions directives en proporcionar informació periòdica sobre el nivell d’acompliment dels objectius prèviament establerts mitjançant indicadors.

El QCI permet la translació de l’estratègia de la organització en objectius concrets i l’avaluació de la interrelació entre els diferents indicadors. Els indicadors recullen aspectes tan financers com no financers. El QCI afavoreix la transparència en la gestió i l’establiment d’un equilibri entre les
accions immediates i les línies estratègiques. Com a eina de gestió, el QCI és un concepte dinàmic que dóna un suport continu a la presa de decisions, contribueix a comunicar la estratègia i implica les persones en la seva elaboració i seguiment.

El QCI integra quatre perspectives o àrees claus i les relaciona amb la missió, visió i objectius. Les quatre perspectives són la financera, la de formació, els processos interns i larelació amb els clients / usuaris.

Existeixen diferents tipus de QCI:

1) QCI operatius: útils per a la gestió del canvi (innovacions en l’organització) en
períodes breus de temps

2) QCI estratègics: defineixen els objectius bàsics de l’organització en relació a la
seva missió i visió a llarg termini.

3) QCI departamentals: específics per a una àrea de l’organització: financera,
direcció, recursos humans, etc.

4) QCI organitzatius: definits segons els nivells de responsabilitat.

L’eina bàsica del QCI són els indicadors, és a dir, índexs que descriuen el comportament de diverses variables ja sia per quantificació directa d’una variable (primaris) o per comparació entre variables (secundaris). És preferible que els indicadors siguin de naturalesa numèrica, ja que així permetran l’establiment de nivells de tolerància o de desviacions acceptables dins el QCI. En la definició dels indicadors cal escollir aquells que siguin: rellevants, pertinents, unívocs, objectius, precisos i accessibles (que el cost d’obtenir-los no sigui desorbitat).

En propers posts continuarem explicant més aspectes per desenvolupar el QCI!

 

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply