Guia de treball del Quadre de Comandament Integral

En aquest post anem a enumerar els principals punts de la guia de treball del Quadre de Comandament Integral:

FORMULACIÓ DE L’ESTRATÈGIA
Definició dels objectius estratègics a llarg termini de l’organització.

SELECCIÓ I CONSTRUCCIÓ D’INDICADORS

 • Procés clau com hem vist en l’apartat d’eines.
 • A títol orientatiu, es considera que una organització compta amb entre 10 i 15 indicadors crítics.
 • Segons la natura del QCI aquest número pot ampliar-se.

EL·LABORACIÓ DEL QCI

 • S’elabora una plantilla que recull els indicadors ordenats segons: objectius estratègics, objectius
  operacionals i àrees clau (és a dir, integrant tota la informació dels tres passos anteriors) de
  manera que sigui fàcil de visualitzar i de fer el seguiment.
 • S’estableix la freqüència d’actualització de cada indicador així com dels nivells de tolerància
  permesos.
 • El QCI té una doble vessant ja que permet alhora una descripció de l’estat de l’organització i una
  prospecció de millora futura.
 • El QCI és un suport permanent i dinàmic a la presa de decisions. En aquest sentit, pot
  considerar-se una eina de Direcció per Objectius.

COMPARACIÓ I VALORACIÓ DE LES DESVIACIONS

 • Es comparen els valors obtinguts amb els previstos i s’adopten les mesures correctores
  necessàries.
 • En aquest punt és necessari l’ús d’eines de processament i síntesi d’informació com:
    · Resums.
    · Gràfiques.
    · Alertes de desviacions fora del nivell de tolerància.
    · Tècniques estadístiques d’anàlisi de dependència entre variables: covariànça,
  correlació, regressions, anàlisi de sistemes, cadenes de Markov, etc.
 • Donat el caràcter de matriu de dades del QCI, en aquest punt és molt recomanable l’ús d’eines
  informàtiques com fulls de càlcul o programes estadístics.

EX: Un QCI per al departament de Recursos Humans1
Tal i com s’ha explicat existeixen diferents tipologies de QCI depenent dels objectius i àmbit d’aplicació. Els QCI departamentals focalitzen en una part funcional de l’organització, el departament o unitat anàloga, i analitzen la seva activitat a través de les quatre àrees clau que s’utilitzen en el model genèric de QCI. En favor de la coherència organitzativa i estratègica els QCI departamentals han de partir d’uns mínims objectius estratègics corporatius

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply