Esquema i utilitats d’un pla de marketing

L’esquema d’un pla de marketing el podem dividir en les següents etapes:

1ª fase: Anàlisi i diagnòstic de la situació:

*Primera etapa: estudi exhaustiu de la  situació externa de l’empresa i el seu entorn  (polític, econòmic, social i   tecnològic) i també de la situació interna de l’empresa.

*Segona etapa: Diagnòstic de la situació

DAFO II  L’anàlisi extern permet determinar les oportunitats   i les amenaces de l’entorn de l’empresa. L’intern serveix per conèixer i definir les fortaleses i debilitats. Les conclusions es plasmen a l’anàlisi   DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats).

2ª fase: Decisions estratègiques de marketing:

*Tercera etapa: Formulació dels objectius.

A partir del diagnòstic caldrà indicar a on es vol anar i què es vol aconseguir. Els objectius de marketing s’han de basar en els objectius estratègics de l’empresa.

*Quarta etapa: Elaboració i elecció de les estratègies de mk a seguir.

L’estratègia indica el rumb que cal seguir per aconseguir els objectius.

3ª fase: Decisions operatives de marketing:

*Quinta etapa: Accions o plans d’acció

*Sexta etapa: Determinació del   pressupost de marketing i del compte d’explotació previsional.

I les utilitats que té són molt valuoses empresarialment parlant:

-Assegura la presa de decisions comercials i de mk amb un enfocament sistemàtic.

-Fa possible l’execució de les accions comercials i de mk.

-La fixació d’objectius permet efectuar un seguiment del rendiment i mesurar el progrés de l’organització en el camp comercial i de mk.

-Serveix de mapa, indica com arribar des de la situació actual a l’objectiu fixat.

-Serveix de control de la gestió i posada en pràctica de l’estratègia.

-Informa als nous participants del seu paper i funcions en el pla.

-Permet obtenir recursos per l’elaboració del pla.

-Estimula la reflexió i l’optimització dels recursos.

-Serveix per adonar-se dels problemes, les oportunitats i les amenaces.

-Millora la posició competitiva, s’està més ben preparat per respondre a l’entorn i als canvis que es poden produir.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply