2019 Delivered to Timenet https://www.registrejornadalaboral.cat/ca

Un dels nous projectes en els que estem treballant és l’estratègia per la marca Timenet, un servei que està a l’ordre del dia, ja que es tracta d’un sistema multi plataforma de registre, control de la presència, i marcatge de la jornada laboral, i també control del temps dedicat a la gestió de projectes.

El passat 9 de març es va emetre un Decret Llei que diu que a partir del mes de maig totes les empreses hauran de portar obligatòriament un registre de la jornada laboral dels seus treballadors. Aquest fet fa que aquest sigui és un d’aquells casos, que, a banda de tota la planificació estratègica que hem proposat en el nostre pla, té una situació de mercat molt favorable, el que en termes de marketing es coneix com a Oportunitat.

 

En aquest cas en concret el servei i la marca són relativament nous i per tant hem analitzat els següents punts:

  • Anàlisi i propostes de millora de la imatge corporativa, nom, logotip i missatge de comunicació per definir i marcar el valor afegit de la marca.
  • Anàlisi DAFO: Consisteix en fer una anàlisi extern i intern de l’organització i a partir d’aquest identificar les amenaces i les oportunitats que venen de fora, i els punts forts i els dèbils que es troben a dins de l’empresa.
  • Objectius: Cal marcar els objectius que es volen aconseguir amb el pla, tant els quantitatius com els qualitatius; els objectius es poden agrupar en aquells que es preveu aconseguir a curt termini, a mig termini o a llarg termini.
  • Estratègies: A patir de l’anàlisi Dafo i dels objectius marcats cal definir unes estratègies per arribar al punt desitjat.
  • El mercat: és important tenir molt clar en quin sector d’activitat es troba aquell negoci, en quin àmbit geogràfic, quina pot ser la tendència i l’evolució d’aquell mercat i a quins riscos s’haurà d’enfrontar.
  • Anàlisi del perfil dels clients: Una de les bases de qualsevol planificació estratègica és saber amb tot luxe de detalls qui són i com són els clients, com pensen, què volen, a on viuen, com viuen, perquè compren, etc.
  • La competència: És important saber que estan fent les empreses que són la competència del negoci que s’està analitzant, a vegades es pot tenir en compte la competència directa i també la indirecta.
  • Mix de comunicació: A partir de totes les premisses anteriors, sobretot el públic al que es vol arribar, dels objectius marcats i de les estratègies que s’utilitzaran, cal definir quines eines de marketing i comunicació s’implementaran i també de quina manera, quin cost tindran, i amb quin Timming, per tal d’aconseguir aquests objectius.
  • Calendarització i anàlisis: Un cop definits tots aquests punts és imprescindible saber quan es duran a terme, i també caldrà saber si estan donant els resultats desitjats.

Un cop elaborat aquest pla estratègic l’hem presentat als clients, que l’han aprovat i actualment ja em començat a implementar i a treballar amb totes les eines de marketing offline i sobretot online proposades.