Coneixeu les tres dimensions de la comunicació?

Les tres dimensions de la comunicació

La comunicació és una part essencial de la vida tant quotidiana com professional, i pot prendre diverses formes. Les tres dimensions de la comunicació són la comunicació verbal, la comunicació no verbal i la comunicació paraverbal, i en aquest post les explicarem per ajudar a comprendre-les i utilitzar-les millor.

1. Comunicació Verbal: Aquesta és la forma més evident de comunicació, ja que implica l’ús de paraules i llenguatge per expressar pensaments, sentiments i idees. La comunicació verbal es pot produir de moltes maneres, com ara converses cara a cara, trucades telefòniques, correus electrònics, discursos, entre d’altres. La claredat, l’ús adequat de la gramàtica i el vocabulari, així com el to i l’estil de parlar, són factors importants en la comunicació verbal.

2. Comunicació No Verbal: Aquesta dimensió de la comunicació es refereix a tots els aspectes de la comunicació que no impliquen l’ús de paraules. Inclou gestos, expressions facials, contacte visual, postura corporal, to del to de veu, tocs i altres senyals no verbals que poden transmetre informació i emocions. La comunicació no verbal sovint compleix un paper crucial en la interpretació del que realment vol dir una persona, ja que pot reforçar o contradir les paraules utilitzades.

3. Comunicació Paraverbal: Aquesta dimensió es relaciona amb la manera en què les paraules són pronunciades i el to de veu utilitzat en la comunicació. Inclou factors com el ritme, la velocitat, la tonalitat, el volum i les pauses en la parla. La comunicació paraverbal pot tenir un impacte significatiu en com es perceben les paraules d’una persona i pot transmetre emocions i intencions. Per exemple, una mateixa paraula pronunciada amb un to diferent pot donar lloc a interpretacions totalment diferents.

És important notar que aquestes tres dimensions de la comunicació sovint interactuen entre elles i es complementen. Una persona pot dir una cosa (comunicació verbal), però la seva expressió facial i el to de veu (comunicació no verbal i paraverbal) poden donar indicis importants sobre el seu veritable estat d’ànim o intencions. Per tant, per ser una comunicadora eficaç, és essencial tenir en compte totes aquestes dimensions i ser conscient de com es poden interpretar.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply