Com crear un Quadre de Comandament Integral (QCIP)

En un Quadre de Comandament integral (QCIP) trobem indicadors que segons la seva naturalesa mesuren:

  • L’eficàcia: Indiquen el grau d’assoliment d’uns objectius prèviament establerts. Per exemple nivell de temporalitat en les contractacions.
  • L’eficiència: Indiquen el grau d’acompliment d’un objectiu en relació als costos prèviament establerts. Per exemple, la relació entre l’èxit d’un pla de formació i els recursos emprats.
  • L’economia: Estableixen la relació entre els costos reals i els costos previstos d’una actuació. Per exemple, el cost final d’un procés de selecció en relació amb el cost pressupostat.
  • L’efectivitat: Mesuren l’impacte d’una actuació sobre el medi. Per exemple, els indicadors d’impacte medio-ambiental de l’organització.
  • L’excel·lència: Estableixen el grau qualitatiu de satisfacció que presenten els usuaris amb un servei. Per exemple, la percepció de la celeritat d’una gestió.
  • L’entorn: Mesuren les variables que poden afectar l’activitat d’una entitat. Per exemples, canvis en la legislació o actuacions de control de l’administració com ara inspeccions de treball.

Un cop definits els indicadors cal situar-los en plantilles que permetin el seu seguiment, una fàcil visualització del grau d’acompliment de les desviacions acceptables i el seu encreuament. Per això, és molt recomanable l’ús de fulls de càlcul i d’eines estadístiques informàtiques en la construcció del QCI.

Ex de Plantilla general d’un QCI:

Àrees Clau Selecció d’indicadors a controlar
ECONOMIA EFICÀCIA EFICIÈNCIA EXCEL·LÈNCIA
FINANCERA
FORMACIÓ
PROCESSOS
CLIENTS

El control de cada indicador es durà a terme individualment:

ÀREA

CLAU

OBJECTIU INDICADOR ESTÀNDARD TOLERÀNCIA FONT

D’INFORMACIÓ

PERIODICITAT RESULTAT

Segons el llibre dels propis inventors de l’eina, Robert Kaplan i David Norton, Cómo utilizar el CMI, després de l’èxit de la seva introducció a grans corporacions nord-americanes, se’n van adonar que el QCI tenia moltes més aplicacions de les que inicialment havien pensat. Avui en dia, s’estima que el 60% de les grans empreses del món anglo-saxó apliquen amb èxit aquest model de gestió empresarial, encara que també opinen que la meitat no ho fan correctament.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply