Com començar a planificar una estratègia de màrqueting digital?

Abans de començar a crear o a implementar qualsevol eina de marketing i comunicació cal estratègia, i això ho fem extensiu també en el cas de les xarxes socials.

Què cal tenir en compte?

  • Tenir com a punt de partida l’anàlisi
  • Ser creatiu i concret
  • Estar redactat en un suport físic
  • Conegut i interioritzat per les persones que l’hauran de dur a terme
  • Ser proactiu
  • Haver estat concebut amb el temps necessari
  • Ser flexible i possibilitar canvis si són necessaris
  • Ha de tenir un plaç d’aproximadament 1 any
  • Ha d’estar en concordància amb la planificació estratègica general

Cal determinar quins objectius es volen aconseguir. La definició dels objectius serà bàsica per idear una planificació estratègica que inclogui les eines digitals necessàries per tal d’aconseguir-los.

De forma genèrica es podrien establir 4 grans objectius:

1.- El desenvolupament del canal de comunicació digital per tal d’establir relacions de fidelització i de feedback amb els clients i els potencials.

2.- Potenciar l’experiència del consumidor entorn a la marca i al negoci a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació socials.

3.- Optimitzar la notorietat de l’empresa complementant l’activitat comercial i de marketing amb l’ús del canal digital.

4.- Fomentar la socialització i la interacció amb els públics objectius.

I de forma més pràctica i funcional podem parlar de:

1.- Escoltar el què diuen els consumidors a la xarxa sobre el negoci i per tant dissenyar eines que permetin mantenir-hi un diàleg i així afavorir l’intercanvi d’opinions.

2.- Idear un nou enfocament centrat en les persones a través de la creació de continguts a la xarxa sobre el sector, la marca, i el producte, que permeti compartir i generar experiències.

3.- Promoure l’experiència de consum del target traient partit del fet que les xarxes socials promouen experiències visuals i auditives a través d’internet i generen continguts atractius a la xarxa.

4.- Establir una relació de confiança i proximitat amb els consumidors creant una comunitat que englobi tant al negoci com al públic.

5.- Arribar a aconseguir que els clients s’interessin per l’empresa, guanyar-los, enlloc d’haver d’anar-los a buscar a través dels mitjans tradicionals.

6.- Establir un flux de diàleg constant entre els consumidors i nosaltres per tal que percebin el projecte com quelcom proper a ells.

7.- Conèixer de primera mà el què opinen els consumidors a la xarxa.

8.- Promoure la difusió de la marca a través del boca-orella com a canal complementari a la publicitat tradicional.

9.- Aconseguir que els consumidors també interactuïn entre ells i amb l’empresa a través dels mitjans socials i digitals, i promoure especialment la conversa amb els clients i potencials.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply