4 etapes per crear un social media plan

social media plan

Crear un social media plan és de vital importància ja que quan una empresa decideix entrar en tot aquest univers, cal planificar què és vol aconseguir i com es farà, i aquest ens indicarà el punt de partida en el que estem, i ens marcarà els objectius que es volen aconseguir, l’estratègia a seguir així com les accions i eines que faran falta per arribar a les fites proposades, així com la possibilitat de mesurar l’èxit de la planificació digital.

1.- Analitzar l’empresa i l’entorn en xarxes socials:

El primer que cal fer és veure a on és el teu negoci en social media, és a dir si ja hi ha presència en xarxes socials? si és així en quines? Caldrà fixar-se en les plataformes digitals a on hi hagi els clients i el potencials de la nostra marca, veure com s’interactua amb l’audiència i quin profit se n’està traient, i també mirar detingudament que està fent la competència en l’entorn digital.

Dins de la pròpia empresa també caldrà veure si hi ha un departament o una persona que s’encarrega de l’administració i actualització de les xarxes socials, o si es deixa més aviat a l’atzar i es fa de tant en tant, sense cap regularitat marcada. En cas que no hi hagi cap perfil creat caldrà valorar qui s’encarregarà d’aquesta tasca.

2.- Determinació dels objectius en social media

Un cop hem analitzat l’empresa, l’entorn i la competència en clau digital, caldrà plantejar quins objectius es volen aconseguir amb aquesta aventura on-line, els quals han d’estar en consonància amb els objectius generals de marketing de l’empresa, i han de ser específics, mesurables, abastables, rellevants i amb temporalitat.

Es poden plantejar objectius genèrics com per exemple obrir noves vies de comunicació amb els clients i amb els potencials, augmentar el coneixement de la marca, o crear vincles de fidelització més forts amb l’audiència. I posteriorment seria recomanable plantejar objectius més concrets per cada un dels perfils socials que es determinin obrir on que ja existeixin, com per exemple utilitzar un twitter com a servei d’atenció al client, i aconseguir vehicular a través d’aquesta xarxa les preguntes o comentaris que hi hagi; utilitzar un linkedin per reforçar els contactes professionals i intervenir en grups de debat per crear-se una sòlida reputació en el sector; o obrir un compte d’instagram i aconseguir “x” seguidors, que interactuïn amb la marca “x” vegades a la setmana a través de likes, comentaris i comparticions, o bé començar a utilitzar el vídeo màrqueting i crear una comunitat fidel a la marca.

3.- Definir una estratègia i crear un calendari de posts

Un cop tenim clar el que volem aconseguir caldrà marcar una estratègia per fer-ho, és a dir pensar en com aconseguirem que aquesta audiència es fidelitzi amb la nostra marca o faci el que hem marcat com a objectius; està clar que si no hi ha un eix vertebrador de les comunicacions que fem, una història entorn a la nostra marca, serà complicat aconseguir seguidors fidels. Igualment si no tenim una regularitat marcada i una persona que s’ocupi de crear i publicar els posts, tot això podria caure en l’oblit, i les publicacions podrien passar a ser esporàdiques, cosa que seria totalment contraproduent.

4.- Valorar la consecució dels objectius marcats

Un cop hem analitzat, definit objectius i hem començat a treballar en aquest entorn caldrà que mesurem l’èxit de les nostres accions, i que valorem periòdicament si s’estan aconseguint els objectius marcats, tan sols així es podrà veure si s’està traient el profit necessari de les xarxes socials, o si cal modificar alguns aspectes de la nostra planificació per poder-los aconseguir.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply