4 etapes per crear un pla de marketing en social media

Crear un pla de marketing en social media o xarxes socials és de vital importància ja que quan una empresa decideix entrar en tot aquest univers, igual com ho fa un pla de marketing off-line, aquest ens indicarà el punt de partida en el que estem, i ens marcarà els objectius que es volen aconseguir, l’estratègia a seguir així com les accions i eines que faran falta per arribar a les fites proposades, així com la possibilitat de mesurar l’èxit de la planificació digital.

pla de marketing digital

1.- Analitzar l’empresa i l’entorn en xarxes socials:

El primer que cal fer és veure a on és el teu negoci en social media, és a dir si ja hi ha presència en xarxes socials? si és així en quines? Caldrà fixar-se en les plataformes digitals a on hi hagi els clients i el potencials de la nostra marca, veure com s’interactua amb l’audiència i quin profit se n’està traient, i també mirar detingudament que està fent la competència en l’entorn digital.

Dins de la pròpia empresa també caldrà veure si hi ha un departament o una persona que s’encarrega de l’administració i actualització de les xarxes socials, o si es deixa més aviat a l’atzar i es fa de tant en tant, sense cap regularitat marcada. En cas que no hi hagi cap perfil creat caldrà valorar qui s’encarregarà d’aquesta tasca.

2.- Determinació dels objectius en social media

Un cop hem analitzat l’empresa, l’entorn i la competència en clau digital, caldrà plantejar quins objectius es volen aconseguir amb aquesta aventura on-line, els quals han d’estar en consonància amb els objectius generals de marketing de l’empresa, i han de ser específics, mesurables, abastables, rellevants i amb temporalitat.

Es poden plantejar objectius genèrics com per exemple obrir noves vies de comunicació amb els clients i amb els potencials, augmentar el coneixement de la marca, o crear vincles de fidelització més forts amb l’audiència. I posteriorment seria recomanable plantejar objectius més concrets per cada un dels perfils socials que es determinin obrir on que ja existeixin, com per exemple utilitzar un twitter com a servei d’atenció al client, i aconseguir vehicular a través d’aquesta xarxa les preguntes o comentaris que hi hagi; utilitzar un linkedin per reforçar els contactes professionals i intervenir en grups de debat per crear-se una sòlida reputació en el sector; o obrir una pàgina de facebook i aconseguir “x” seguidors, que interactuïn amb la marca “x” vegades a la setmana a través de likes, comentaris i comparticions.

3.- Definir una estratègia i crear un calendari de posts

Un cop tenim clar el que volem aconseguir caldrà marcar una estratègia per fer-ho, és a dir pensar en com aconseguirem que aquesta audiència es fidelitzi amb la nostra marca o faci el que hem marcat com a objectius; està clar que si no hi ha un eix vertebrador de les comunicacions que fem, una història entorn a la nostra marca, serà complicat aconseguir seguidors fidels. Igualment si no tenim una regularitat marcada i una persona que s’ocupi de crear i publicar els posts, tot això podria caure en l’oblit, i les publicacions podrien passar a ser esporàdiques, cosa que seria totalment contraproduent.

4.- Valorar la consecució dels objectius marcats

Un cop hem analitzat, definit objectius i hem començat a treballar en aquest entorn caldrà que mesurem l’èxit de les nostres accions, i que valorem periòdicament si s’estan aconseguint els objectius marcats, tan sols així es podrà veure si s’està traient el profit necessari de les xarxes socials, o si cal modificar alguns aspectes de la nostra planificació per poder-los aconseguir.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply